Stichting Kunstbedrijf Arnhem

Stichting Kunstbedrijf Arnhem voert in opdracht van de gemeente Arnhem een aantal maatschappelijke taken uit vanuit haar missie dat kunst mensen verbindt en laat deelnemen aan onze samenleving. Voor deze maatschappelijke opdracht ontvangt Kunstbedrijf subsidie van de gemeente Arnhem alsmede van landelijke en regionale fondsen.

Onze uitgangspunten hebben wij vertaald naar de 3 V’s: Verbinding, Vernieuwing en Verduurzaming.

Verbinding betekent dat wij ons opstellen als spil in het culturele web. Wij brengen partijen samen en in verbinding met elkaar: binnen Rozet en binnen de wijken. Partijen zijn kunstenaars en amateurs, professionals, (culturele) instellingen, onderwijsaanbieders en verenigingen. Als verbinder stellen wij ons behoedzaam op waar het gaat om aanbieden wat elders in de stad ook al gebeurt. Wij zijn partner en geen concurrent.

Vernieuwing zoeken wij daar waar dat nodig is. Met onze expertise en (landelijke en internationale) netwerken zijn wij in staat vernieuwende projecten en producten te initiëren en proberen daar partners en financiers aan te verbinden. 

Verduurzaming betekent dat wij steeds op zoek zijn naar manieren om onze missie ‘toegang tot kunst en cultuur voor iedereen’ duurzaam vorm te geven in de stad. Daarom dragen wij activiteiten waar het kan weer over aan partners die deze kunnen en willen overnemen.

Bij dit alles is ondernemerschap leidend. Dit betekent dat bij alles wat we doen de klant centraal staat. Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om met bestaande middelen meer te doen en onze expertise te vermarkten. We verbinden ons met ondernemende professionals. Daar waar mogelijk vermeerderen we publiek geld met fondsen, subsidies en inkomsten uit de markt. Wij doen dat met een klein en efficiënt bureau.

Missie en visie

“Cultuur is verbonden met het verlangen van mensen om betekenis te geven aan het leven. Cultuur ontstaat en bestaat door de interactie van mensen onderling en in de wisselwerking met objecten of omgeving. Door cultuur zien we wat waardevol is en leren we de wereld te aanschouwen. Het gaat niet alleen om de herkenning van het bekende, maar vooral om het verkennen van het onbekende. Herhaling, aanpassing, actualisering, duiding en kritiek maken cultuur levend. In tegenstelling tot in de economie, de politiek, of het onderwijs, kan in de kunst creativiteit een doel op zichzelf zijn. Kunst maakt het mogelijk om geboeid te raken en ervaringen op te doen die in het eigen leven niet voorhanden zijn. De kracht om te boeien en betekenis te geven, om te verbazen en te troosten, zijn primaire en intrinsieke waarden van cultuur.

Cultuur biedt de mogelijkheid om individuele en collectieve gebruiken, opvattingen en ervaringen met elkaar te delen. Overeenkomsten en verschillen worden zichtbaar. Zo ontstaan nieuwe referenties. Begrip voor de ander én versterking van de eigen cultuur stimuleren de collectieve identiteit. Een concreet voorbeeld: de aanwezigheid van cultuur zorgt dat mensen een positieve perceptie hebben van hun stad of leefomgeving. Het gaat dan niet alleen om architectuur, kunst in de buitenruimte en musea, maar ook om de ruimtelijke ordening met aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid. Daarmee kan cultuur een bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van mensen. Een ander voorbeeld: cultuur lijkt een positieve invloed te hebben op de gezondheid, of de perceptie van gezondheid.”

Uit: ‘Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid’ kamerbrief Minister Bussemaker van OCW juni 2014

Kunstbedrijf brengt passie voor kunst en cultuur en ontwikkeling voor iedereen, want juist in de kunsten bestaan geen beperkingen, alleen maar mogelijkheden. Wij willen zorgen voor een ‘culturele humuslaag’. Wij zorgen voor de verbindingen en initiatieven die nodig zijn om uit die humuslaag allerlei mooie initiatieven te laten opbloeien.

Meer informatie over de keuzes die Kunstbedrijf Arnhem maakt om haar maatschappelijke taak goed uit te voeren lees je in ‘De Kunst van het Verbinden’.